Израиль на ладони

Форум по законодательству и праву Израиля

Законодательство и право
Форумы:
Текущее время: 21 Сентябрь, Суббота, 2019 10:40

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 12 Январь, Вторник, 2010 22:12 
Не в сети
V I P
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 5 Март, Четверг, 2009 22:39
Сообщения: 6518
Откуда: Israel
Взято прямо c Кнессета :12: !

Входит в силу 15 марта 2010


Много чего интересного про отмену сделки "тох пэрэк зман савир", а не в течении 14 дней. И за установку услуги у клиента не будут брать более 100 шек*

*Точный текст ниже.

חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 26), התש"ע–2010*

החלפת סעיף 4א 1. בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 (להלן – החוק העיקרי), במקום סעיף 4א יבוא:
"האותיות בחוזה אחיד ובתנאי הכלול במידע אחר המיועד לצרכן 4א. השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות הוראות לעניין האותיות, כולן או חלקן, בחוזה אחיד כמשמעותו בחוק החוזים האחידים, התשמ"ג–1982 , או בתנאי הכלול במידע אחר המיועד לצרכן, לרבות בפרסומת, ובכלל זה הוראות לעניין הגודל המזערי של האותיות כאמור, היחס בינן לבין השטח שבו כלול המידע, ואופן כתיבתן והצגתן."
תיקון סעיף 7א 2. בסעיף 7א לחוק העיקרי –
(1) בכותרת השוליים, במקום "המכוונת" יבוא "או דרכי שיווק אחרות המכוונות";
(2) האמור בו יסומן "(ב)" ובו, במקום "המכוונים" יבוא "אחרות המכוונות" והקטע החל במילה "לרבות" עד המילה "הנפשית" – יימחק;
(3) לפני סעיף קטן (ב) יבוא:
"(א) לא יפרסם אדם פרסומת ולא ינקוט דרך שיווק אחרת אם הפרסומת או דרך השיווק כאמור עלולות להטעות קטין, לנצל את גילו, תמימותו או חוסר ניסיונו או לעודד פעילות שיש בה כדי לפגוע בגופו או בבריאותו הגופנית או הנפשית."
תיקון סעיף 14 3. בסעיף 14 לחוק העיקרי –
(1) בסעיף קטן (א) –
(א) בפסקה (1), במקום "הממכר" יבוא "הנכס או מיום קבלת הפרטים שנקבעו בתקנות לפי סעיף קטן (ד), לפי המאוחר מביניהם";
(ב) בפסקה (2), המילים "אם טרם הוחל בנתינתו –" – יימחקו, ובסופה יבוא "או מיום קבלת הפרטים שנקבעו בתקנות לפי סעיף קטן (ד), לפי המאוחר, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – אם טרם הוחל במתן השירות.";
(2) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ב) משבוטל הסכם לפי סעיף קטן (א) –
(1) ישיב העוסק לצרכן את התמורה ששילם; לעניין ביטול לפי סעיף קטן (א)(1) – הצרכן ישיב לעוסק את הנכס נושא העסקה בהעמדתו לרשות העוסק במקום שבו נמסר לצרכן, ולעניין ביטול עסקה מתמשכת לפי סעיף קטן (א)(2), אם הוחל במתן השירות – ישלם הצרכן את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו, וכן ישיב לעוסק טובין שקיבל לצורך מתן השירות, אם קיבל טובין כאמור;
(2) התקין העוסק טובין בבית הצרכן לצורך מתן שירות לפי ההסכם, יהיה רשאי לגבות מהצרכן תשלום בשל הוצאות ההתקנה, בסכום שלא יעלה על 100 שקלים חדשים; השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע סוגי עסקאות שלגביהן יהיה עוסק רשאי לגבות סכומים אחרים בשל הוצאות ההתקנה ואת הסכומים שייגבו.
(ב1) אין בהוראות סעיף קטן (ב) כדי לגרוע מזכותו של עוסק לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס נושא העסקה פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.";
(3) בסעיף קטן (ג), במקום "סעיף זה" יבוא "סעיף קטן (א)";
(4) בסעיף קטן (ד), במקום "שרוכל" יבוא "שעוסק".
תיקון סעיף 14ג 4. בסעיף 14ג לחוק העיקרי –
(1) בסעיף קטן (ג)(2), במקום "העסקה, ובלבד" יבוא "העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי";
(2) בסעיף קטן (ד) –
(א) ברישה, במקום "סעיף זה" יבוא "סעיף קטן (ג)";
(ב) בפסקה (2), במקום הסיפה החל במילים "המועד שנקבע" יבוא "מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן."
תיקון סעיף 14ה 5. בסעיף 14ה לחוק העיקרי –
(1) בסעיף קטן (א) –
(א) ברישה, במקום "או עקב" יבוא "עקב" ואחרי "14ג(א) ו-(ב)" יבוא "עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך בחוזה או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי העוסק";
(ב) בפסקה (1), אחרי "בשל העסקה" יבוא "וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור";
(2) בסעיף קטן (ב)(1), אחרי "בשל העסקה" יבוא "וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור";
(3) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ב1) בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), בוטלה עסקה מתמשכת כאמור בסעיף 14ג(ג), שהוחל במתן השירות לפיה, ישלם הצרכן את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו.
(ב2) התקין העוסק טובין בבית הצרכן לצורך מתן שירות לפי העסקה, יהיה רשאי לגבות מהצרכן תשלום בשל הוצאות ההתקנה, בסכום שלא יעלה על 100 שקלים חדשים; השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע סוגי עסקאות שלגביהן יהיה עוסק רשאי לגבות סכומים אחרים בשל הוצאות ההתקנה ואת הסכומים שייגבו."
תיקון סעיף 23 6. בסעיף 23 לחוק העיקרי –
(1) בסעיף קטן (א)(4), במקום "המכוונת" יבוא "או נקט דרכי שיווק אחרות המכוונות";
(2) בסעיף קטן (ג)(1), במקום הסיפה החל במילים "גודל אותיות" יבוא "האותיות בחוזה אחיד או בתנאי הכלול במידע אחר המיועד לצרכן".
תיקון סעיף 32 7. בסעיף 32 לחוק העיקרי –
(1) בכותרת השוליים, במקום "מכר" יבוא "עסקה";
(2) בסעיף קטן (א), במקום "נמכר נכס" יבוא "נעשתה עסקה", במקום "לגביו" יבוא "לגביה", במקום "בחוק זה" יבוא "בסעיפים 2 ו-3", במקום "המוכר" יבוא "העוסק" ובמקום הסיפה החל במילים "רשאי הצרכן" יבוא "רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך זמן סביר מהמועד שבו נודע לו על ההטעיה או מהמועד שבו נודע לו שפסק ניצול המצוקה, לפי העניין.";
(3) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ב) בוטלה עסקה כאמור בסעיף קטן (א), ישיב העוסק לצרכן, בתוך שבעה ימים מיום שקיבל הודעה על הביטול, את התמורה ששילם הצרכן בעד העסקה, באותו אופן שבו שילם הצרכן, ואם היתה העסקה עסקה למכירת נכס – ישיב הצרכן לעוסק את הנכס נושא העסקה, בהעמדתו לרשות העוסק במקום שבו נמסר לצרכן; היתה העסקה עסקה מתמשכת שהוחל במתן השירות לפיה – ישלם הצרכן לעוסק את התמורה היחסית לפי תנאי העסקה, בעד השירות שניתן לו עד למסירת ההודעה על הביטול.
(ב1) אין בהוראות סעיף קטן (ב) כדי לגרוע מזכותו של עוסק לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס נושא העסקה פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.";
(4) בסעיף קטן (ג), במקום "המכר" יבוא "העסקה".
תחילה 8. תחילתו של חוק זה ביום כ"ט באדר התש"ע (15 במרס 2010).

בנימין נתניהו
ראש הממשלה

בנימין בן-אליעזר
שר התעשייה המסחר והתעסוקהשמעון פרס
נשיא המדינה

ראובן ריבלין
יושב ראש הכנסת


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Forum.IsraelInfo — Израильский форум   2002 — 2014 © Все права защищены.
Реклама на israelinfo - Рейтинг@Mail.ru - LiveInternet
Разработчик и владелец сайта компания InterLink Info Ltd.
israelinfo - Израиль на ладони